Villkor

Syftet med dessa villkor

De villkor som anges här är våra generella villkor för handel med oss från Tryckt Val AB. Syftet är att klargöra och ge information som tar upp de punkter som vi anser viktiga. Detta är generella villkor där potentiella ändringar i specifika fall måste avtalas skriftligt.

Information om priser och potentiella produkter hittas via Trycktval.se även kallat hemsidan. Bindande beställningar görs skriftligt vid mottagande av orderbekräftelse och korrektur/simulation av produktens utseende.

Överupplaga och bindande beställning

Bindande beställningar görs skriftligt vid mottagande av orderbekräftelse och korrektur/simulation av produktens utseende.

Då vissa tryckuppdrag går snabbt och det kan var svårt att leverera exakt antal så är en viss överupplaga tillåten. +/- 5 procent är godkänd överupplaga, men kund betalar då bara halva priset för de extra produkterna.

Priser och prisgaranti

Samtliga priser på Tryckt Vals hemsida är angivna i Svenska kronor (SEK) och är exklusive mervärdesskatt, Ex Works Tryckt vals  lager. Detta innebär att Köpare betalar för frakt och eventuellt emballage, om inget annat är överenskommet. OBS: Priserna på hemsida är uppskattningar, orderbekräftelsens priser är de som gäller.

Våra produkter på hemsidan omfattas av en prisgaranti. Om köparen kan påvisa att samma identiska varor säljs till ett lägre pris vid samma volym, så erbjuder vi minst 5% lägre priser i hittelön. Köparen måste dock innan beställning påpeka detta, innan orderbekräftelse godkänns, och priserna måste styrkas via allmänt publicerade priser i webbshop, tryckt katalog max 1 år gammal. Dock så måste det konkurrerande erbjudandet komma från ett annat Svenskt företag.

De fysiska produkterna

De produktbilder som finns på hemsidan, Trycktval.se skall ses som en fingervisning om produktens utförande och färg. Om kunden har väldigt specifika krav på nyans eller funktion bör prover beställas av köparen innan eventuell huvudbeställning görs.

Många produkter görs delvis för hand, och vi människor är inte alltid perfekta. Även om vi arbetar med de enligt oss bästa leverantörerna så skall man alltid ha acceptans för små skiftningar och variationer såsom färg och storlekar på trycket.

Köparen av varan har ett eget ansvar att fördjupa sig i, och ställa frågor om hur produkten ska behandlas och underhållas, samt tydligt beskriva sina speciella krav. Köparen är ansvarig för att genom prover och frågor ta reda på den information som krävs om produktens begränsningar vid användande.

Korrektur och orderbekräftelser

Korrekturet tillsammans med orderbekräftelsen är det dokument som vi på Tryckt Val förhåller oss till vid produktion. Köparen måste därför noga kontrollera att allting stämmer innan beställningen godkänns. Köparen ansvarar för att noggrant kolla igenom korrektur efter fel, och påpeka dessa skriftligt innan produktionen startar. Kolla noggrant så att design, färger, placering av tryckelement, texter, typsnitt, stavning stämmer. Vid godkännande övergår ansvar på köparen.

Om speciella krav finns gällande placering av tryck måste dessa meddelas till säljaren. Om specifika krav råder bör de finnas med i den orderbekräftelse eller det korrektur, som skickas till köpare från säljare.

Märkning och tryck

När man broderar så uppskattas den referens köparen ger, om det så är PMS eller CMYK-referenser till de trådar som man anser ligga närmast dessa färger.

Tryckets färg kan variera, beroende av vilket material det trycks på, och vissa tryckmetoder lägger en begränsad mängd färg, vilket kan få nyanserna att variera något. Om det är så att exakt nyans är väldigt viktig för er så tipsar vi om att ni beställer ett prov.

Dessutom är metoderna olika och en digital färgreferens på en skärm, kan därför skilja från en skrivare, en tryckpress eller som färdigt resultat på en produkt. Material, luftfuktighet och temperatur har inverkan på trycket vilket gör att en återkommande order kan få en liten nyans-skillnad jämfört med tidigare produktion.

Som kund har du alltid möjlighet att beställa provexemplar med din logotyp mot en extra kostnad för att verkligen säkerställa att du får det utseende och det utförande du önskar. Detta ska skriftligt meddelas till oss på Tryckt Val innan korrekturet godkänns.

Leveranstid

Begreppet normal leveranstid är en uppskattning och baseras på den tid en liknande beställning normalt tar. Avvikelser kan förekomma. Denna leveranstid ges i veckor och räknas från den tid och dag då köparen godkänner offert och korrektur.

Avtalad deadline avser ett exakt datum och avser den dag som köparen senast måste ha varan. Detta datum är strikt och inga avvikelser får förekomma.

Vi på Tryckt Val kan inte ansvara för förseningar orsakade av tredje part såsom speditör, eller att ingen finns på plats vid leverans eller att vi fått en ogiltig address.

Det är köparens ansvar att avtalad deadline står på orderbekräftelsen innan allting godkänns.

Transport & Leveransvillkor

Alla leveranser levereras med Ex-Works om inget annat avtalats.

Som kund är ni ansvariga att kontrollera att rätt antal kollin har levererats samt att dokumentera eventuella fel och eventuella skador på emballage innan varorna kvitteras.

Betalning

Om inget annat anges i orderbekräftelsen ges 20 dagars kredittid på fakturan. En kreditbedömning görs efter mottagen offert. Om köpare ej är kreditvärdig sker betalning via förskott med bankgiro.

Om betalning inte är gjort inom avtalad tid förbehåller vi oss rätten att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Produkterna tillhör Tryckt Val Ab fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Returrätt och reklamation

Alla våra produkter är producerade specifikt för er som köpare, vilket gör att alla order är bindande. Om order skall annulleras av säljare tar säljaren beslut utifrån det enskilda fallet.

Annullering

Om ett avtal önskar att annulleras av köpare innan leverans har skett måste vi först få godkänt från fabrik, tryckeri eller annan leverantör.

Vid anullering har vi rätt att debitera för de kostnader som dittills uppstått såsom kostnader för: korrektur, tryckplåtar, provtryck eller reproarbete, klicheér, verktyg, råmaterial eller andra skäliga avvecklingskostnader.

Reklamation

Reklamation ska ske inom 10 dagar från mottagande. Köpare ska då kontakta säljare skriftligt och göra oss uppmärksamma på de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit i transporten ska köpare vända sig till Transportör.

Köpare har inte rätt till någon annan kompensation än att nya felfria produkter skal levereras så snabbt det bara går.

Om inte reklamation sker inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vid godkänd reklamation ska hela leveransen skickas tillbaka till oss om inget annat avtalas. Vi står för frakten för att skicka tillbaka de felaktiga varorna.

Marknadsföring

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier om ingenting annat avtalas.

Friskrivningar

Säljaren ansvarar inte för intrång i tredje mans immateriella rätt om Säljaren har modifierat, skapat eller tillverkat Produkten enligt Köparens anvisningar eller enligt Köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.

Säljaren ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter dess att risken för produkten gått över på Köparen. Köparen ska hålla Tryckt val skadeslös i den utsträckning Tryckt val åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.

Befrielsegrund

Om fullgörande av Säljarens åtaganden förhindras på grund av omständighet som Säljaren inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el-energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Säljarens ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.

Tvist

Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Tryckt Val från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Tryckt Val så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.